Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Via Vloeren BV (www.viavloeren.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Via Vloeren BV betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Via Vloeren BV.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Via Vloeren BV berusten bij Via Vloeren BV. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Via Vloeren BV is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Via Vloeren BV, info@viavloeren.nl.

Privacyverklaring

Via Vloeren Projectstoffering bv
Via Vloeren Projectstoffering bv, gevestigd aan: Zwanengat 2 4132 XC Vianen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.viavloeren.nl
Zwanengat 2 4132 XC Vianen 0347-343440 Victor Lommers is de Functionaris Gegevensbescherming van Via Vloeren Projectstoffering bv.
Hij/zij is te bereiken via victor@viavloeren.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Via Vloeren Projectstoffering bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
administratie@viavloeren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Via Vloeren Projectstoffering bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Via Vloeren Projectstoffering bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Via Vloeren Projectstoffering bv) tussen zit. Via Vloeren Projectstoffering bv gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics Cookies.
Via Vloeren:

  • heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • heeft het laatste octet van het IP_adres gemaskeerd;
  • heeft ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Via Vloeren Projectstoffering bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 10 jaar > Reden: garanties en service
Personalia > 10 jaar > Reden: garanties en service
Adres > 10 jaar > Reden: garanties en service

Reden Delen van persoonsgegevens met derden:
Via Vloeren Projectstoffering bv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Google Analytics Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@viavloeren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Via Vloeren Projectstoffering bv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Via Vloeren Projectstoffering bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Via Vloeren Projectstoffering bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@viavloeren.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Via Vloeren BV geeft Via Vloeren BV geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Via Vloeren BV.
Via Vloeren BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Via Vloeren BV, de onmogelijkheid de website van Via Vloeren BV te gebruiken, uit de levering van diensten door Via Vloeren BV of het gebrek aan levering van diensten door Via Vloeren BV.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Via Vloeren BV wordt regelmatig bijgewerkt. Via Vloeren BV behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Via Vloeren BV te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 1 februari 2019.